Elektromobilita a politika


Podle politických pÅ™edstav mají nahradit spalovací motory elektrické. To pÅ™edstavuje velkou zmÄ›nu a vysoké nároky na zmÄ›ny a spoleÄnost. Direktivní rozhodnutí vyvolává ve spoleÄnosti k elektromobilitÄ› nedůvÄ›ru a negativní postoj. Což je Å¡koda, protože se jedná o pozoruhodné technologie, které jsi, zaslouží pozornost i pÅ™es své limity. Lidé se vůÄi elektromobilitÄ› obvykle dÄ›lí do dvou táborů. Jedni jí nekriticky chválí a Äasto i zámÄ›rnÄ› zastírají, nebo bagatelizují její limity a druzí jí již pÅ™edem odmítají. Oba tábory mezi sebou vykopaly vysoký příkop nedůvÄ›ry. ObÄ›tí takového postoje je rozvoj nové technologie a hlavním viníkem nerozvážní politici. Zatímco se jednotliví aktéři v EU pÅ™ou, tak jinde ve svÄ›tÄ› získávají náskok. DobÅ™e je to vidÄ›t na pÅ™ekotném rozvoji v ČínÄ›. JeÅ¡tÄ› v nedávné dobÄ› pÅ™ipadaly evropským firmám Äínské pokusy prosadit své automobilky na naÅ¡em trhu úsmÄ›vné. Dnes již je zaÄínají vnímat jako skuteÄnou konkurenci.

Mobilita na dálnici

PÅ™esto hlavním viníkem skuteÄnosti, že spoleÄnost zaspala, nejsou výrobci, ale politici pÅ™i svém boji proti klimatickým zmÄ›nám. To vÅ¡e direktivním zákazem spalovacích motorů k danému datu aniž by byly zodpovÄ›zeny otázky, které tyto zmÄ›ny zákonitÄ› pÅ™inesou. Elektromobily jsou skvÄ›lou volbou, ale zdaleka ne pro každého a to staví politické rozhodnutí o jejich ploÅ¡ném zavedení místo spalovacích vozů do kontraverze. Jejich zastánci jsou obvykle lépe situovaní lidé, kteří mají patÅ™iÄné zázemí, aby potlaÄili negativní vlastnosti a naopak využili pÅ™ednosti takových vozů. Takové zázemí zdaleka nemá vÄ›tÅ¡ina, a Äím je Älenský stát EU chudší, tak tím to platí dvojnásob. NicménÄ› ani v bohatém NÄ›mecku nejdou prodeje elektroaut dle pÅ™edstav politiků, právÄ› i pro tyto důvody. PÅ™itom nejde jenom o to, že ne každý případný uživatel bydlí v domÄ› se svojí elektrickou přípojkou, kde může pÅ™es noc ze svého parkovacího místa pohodlnÄ› nabíjet. IdeálnÄ› ze solárních panelů, aby pÅ™es den použil vůz na vzdálenost mezi 50 až 200 kilometry.

VÄ›tÅ¡ina lidí tak, aby pro nÄ› bylo elektroauto dobrou volbou nežije. Tomu odpovídá i zájem o koupÄ› elektromobilů. To platí i o Norsku, které je zastánci elektromobility dáváno za vzor pro vysoký pomÄ›r prodeje elektroaut vůÄi klasickým spalovacím vozům, díky aktivní státní podpoÅ™e. StaÄí odhlídnout od statistik prodeje a po Norsku se trochu rozhlédnout. Elektroauta potkáte pÅ™ednÄ› ve mÄ›stech, ale v menších a odlehlejších vesnicích již ménÄ›. V nÄ›kterých je nenajdete vůbec a Äím dál na sever, tak o to více to platí. Lidé prostÄ› i v Norsku, jako zemi dávané za příklad k elektromobilitÄ› ví dobÅ™e, kde tento typ pohonu využijí a kde již ménÄ›.

Elektroauto

PÅ™esnÄ› v tom je problém. Politici ploÅ¡nÄ› rozhodli o elektromobilitÄ› k urÄitému datu, aniž vzali na zÅ™etel, zda je ploÅ¡nÄ› a pro každého tato technologie použitelná. Lze se domnívat, že takové politické rozhodnutí jen těžko povede ke snížení emisí z dopravy. To je Å¡koda, protože kombinací vÅ¡ech dostupných technologií by byla podstatnÄ› vÄ›tší Å¡ance takového cíle dosáhnout. Chudší regióny podpoÅ™it pobídkou pro obnovu vozového parku, protože modernÄ›jší spalovací auta jsou mnohem Å¡etrnÄ›jší k životnímu prostÅ™edí, než ty co lidé v tÄ›chto regiónech používají. Bohatší oblasti, jako jsou velká mÄ›sta omezit a umožnit využití jen elektroaut. Tím by pÅ™echod na nové technologie byl pro vÅ¡echny vrstvy pÅ™ijatelnÄ›jší. Vzhledem k tomu, že lidé v chudších regionech si nebudou moci dovolit elektroauto, tak jim nezbude nic jiného, než udržovat stávající vozy, nebo ztratit mobilitu.